Bella Napoli - La migliore Pizzeria a Bergamo
Bella Napoli - La migliore Pizzeria a Bergamo
பெல்லா நாபோலி ஒரு நியோபல் நியோபிஷியஸ் பிஸ்ஸேரியா ஆகும், இது காம்பானியாவின் கலாச்சாரத்தின் படங்கள் மற்றும் பிரதிநிதித்துவங்களைக் கொண்டுள்ளது. சிறிய மற்றும் வரவேற்பு, அதன் இலக்கு பொருட்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களை சிறந்த முறையில் பராமரிக்க வேண்டும். பீஸ்ஸாக்கள் மட்டுமல்ல, பசியாலும், முதல் படிப்புகள், முக்கிய படிப்புகள் மற்றும் இனிப்புகளும். உண்மையான நியோலிடியைச் சுவை சுவைக்குமாறு எங்களை வந்து பார்க்கவும். நாம் Sant'Alessandro வழியாக Bergamo அமைந்துள்ள 28 / ஏ